Egzamin

Szkolenie z zakresu kwalifikacji wstępnej zakończone jest egzaminem. Przebieg egzaminów dla poszczególnych typów szkoleń kwalifikacyjnych:

Kwalifikacja wstępna / wstępna przyspieszona

Test składa się z 30 pytań. Tematyka 20 z nich zawarta jest części podstawowej, natomiast pozostałych 10 w części specjalistycznej.

W każdym przypadku test złożony jest z pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru. Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Egzamin uznaje się za zaliczony po udzieleniu minimum 16 poprawnych odpowiedzi z części podstawowej oraz 5 poprawnych odpowiedzi z części specjalistycznej. Czas trwania testu kwalifikacyjnego wynosi 45 minut.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca / uzupełniająca przyspieszona

Test składa się z 10 pytań z tematów realizowanych w części specjalistycznej w zakresie prawa jazdy odpowiedniej kategorii. Egzamin trwa 15 minut.

Po egzaminie

Jako dowód posiadanych kwalifikacji, osobie szkolonej wydaje się świadectwo kwalifikacji zawodowej. W przypadku uzyskania wyniku negatywnego na egzaminie kwalifikacyjnym, osoba ma prawo do przystąpienia do egzaminu poprawkowego w terminie wyznaczonym przez ośrodek.